Myntstapel med växt på träbord

Fossilfri och cirkulär upphandling

Upphandlingspanelen är en plattform för fossilfri och cirkulär upphandling och syftar till att förmedla kontakter, utbyta erfarenheter, fånga in synpunkter och sprida resultat inom området.

Den offentliga upphandlingen omsätter ca 800 miljarder kronor varje år och står för ungefär hälften av de totala territoriella klimatutsläppen i Sverige. Införande av effektiva och målinriktade upphandlingsrutiner är därför av stor vikt för att Sverige ska kunna nå sina internationella klimatåtaganden. Upphandlingspanelen har som mål att informera hur den offentliga upphandlingen kan främja det övergripande klimatarbetet och utvecklas genom användning av konkreta verktyg baserade på kvantitativa data.

Två personer runt ett bord med massor av dokument, bärbar dator och prototyp av solpanel på bordet

Upphandlingsarbete

Upphandlingsområdet är komplext och kräver ett strukturerat arbete. Ett beprövat sätt är att följa det arbetssätt som används i miljö- och kvalitetsledningssystem genom att planera, genomföra, följa upp och förbättra arbetet.

Ankor som simmar på översvämmad gata

Kommuners klimatmålsarbete

Många kommuner och regioner arbetar med att formulera klimatmål delvis med inriktning på upphandlingsfrågor. Näringslivet i Sverige preciserar sina klimatmål i färdplaner och via Science Based Targets på det globala planet.

Flaggor utanför Europaparlamentet i Strasbourg

Internationell utblick

För att nå globala klimatmål krävs gemensamma metoder och verktyg för fossilfria och cirkulära upphandlingar. Här pågår arbete med standardiserade arbetssätt via ISO-standarder och EU´s klimatarbete ”Fit-for-55”.

En mini-kundvagn med röd och grön shopping papperspåse placerad på en bärbar dator.

Miljöspendanalys

Miljöspendanalys är ett verktyg för att hjälpa organisationer att identifiera särskilt klimatpåverkande inköpskategorier. Ett ökat antal kommuner visar ett intresserade att använda miljöspendanalyser som ett strategiskt upphandlingsverktyg.

Biogasanläggning med flera cisterner som ligger bredvid ett grönområde

Fosilfri upphandling

Många myndigheter och företag vill minska växthusgasutsläpp med hjälp av fossilfri upphandling. Klimatfrågor är komplexa och kräver ett livscykelperspektiv och EPD:er för att möjliggöra jämförelser mellan olika leverantörers anbud.

En blå sopbil står parkerad vid en äng

Kriteriekollen

Cirkulär upphandling är en viktig del i arbetet för att uppnå en cirkulär ekonomi. Utmaningen ligger i att definiera kriterier för olika material med olika cirkulära egenskaper. En sökbar databas underlättar möjligheten att ställa effektiva krav.

Den här webbplatsen har byggts upp med stöd från Vinnova och det strategiska
innovationsprogrammet RE:Source.

Logotyp för Vinnova med namnet i grön text.
Logotype RE:Source

Kontakta oss!

Porträtt på IVL medarbetaren Sven-olof

Sven-Olof Ryding

sven-olof.ryding@ivl.se

Elvira Molin ivl personal