1. Startsida
  2. Klimatmålsarbete
  3. Industrins klimatmålsarbete globalt
Kraftverk med rykande skorstenar. I förgrunden en hage med kor.

Industrins klimatmålsarbete globalt

Kraven ökar på industrins klimatarbete och alltfler företag börjar sätta egna vetenskapsbaserade klimatmål. Är det möjligt att i offentlig upphandling dra nytta av industrins arbete kring klimatmål? Här tittar vi närmare på dels hur klimatmål definieras och följs upp inom industrin, men också hur dessa mål kan kopplas till offentlig upphandling.

Företags klimatmål kan variera i sin definition, vilket gör det nödvändigt att i ett tidigt skede av arbetet med klimatmål tydligt ange de specifika nivåerna för minskning av växthusgaser som man strävar efter på både kort och lång sikt, och fastställa ambitionsnivån för detta arbete.

Det är avgörande att specificera hur mycket av företaget och dess värdekedja som omfattas av klimatmålet för att klargöra möjligheten att uppnå de fastställda målen. Ett företags mål kan exempelvis innefatta endast den egna produktionsanläggningen eller hela företagets värdekedja. Ju större omfattning, desto större påverkan kommer klimatmålet att ha för att reducera växthusgasutsläpp.

Det finns olika globala metoder och hjälpmedel för företag i deras klimatmålsarbete. Det kan vara klokt att följa vedertagna metoder då det kommer att ställas ökade behov av olika former av klimatrapportering i kommande lagkrav med krav på oberoende granskningar. Genom att i större omfattning beakta information från leverantörers globala klimatmålsarbete ges en möjlighet att fånga ett framåtblickande och ambitionshöjande perspektiv i den offentliga upphandlingen.