1. Startsida
 2. Kriterieklivet
 3. Vägledning för fossilfri upphandling
Biogasanläggning med flera cisterner som ligger bredvid ett grönområde

Vägledning för fossilfri upphandling

Att ställa tydliga och kvantifierbara krav i ett helt livscykelperspektiv möjliggör för upphandlare att sakligt kunna jämföra olika anbud. På så vis premieras de leverantörer som kan erbjuda de mest klimatanpassade produkterna.

Det är också nödvändigt för att effektivt kunna planera utformningen av den framtida offentliga upphandlingen om vi ska lyckas uppnå satta klimatmål. För att säkerställa detta krävs att krav ställs på att klimatberäkningar för produkter utförs på enhetligt sätt, oberoende av leverantörer, genom att hänvisa till specifika beräkningsregler, så kallade PCR-regler (Product Category Rules).

Arbetet med att utarbeta och sammanställa information om fossilfria upphandlingskriterier består av tre steg:

 1. Analysverktyg
 2. Upphandlingskriterier (PCR - Product Category Rules)
 3. Klimatpåverkan (EPD - Environmental Product Declaration)

För Kriterieklivets del har arbete färdigställts för alla tre stegen, eftersom beräkningar enligt PCR resulterar i en EPD som beskriver klimatpåverkan.

Produktspecifika regel (PCR-regler)

Utarbetande av produktspecifika regel (PCR-regler) sker efter ett stegvist förfarande, som i många fall liknar det sätt på vilket man utvecklar internationella standarder. Dessa steg innefattar:

 1. Initiering
 2. Förberedelser/utarbetande
 3. Öppen konsultation
 4. Godkännande/publicering
 5. Uppföljning/uppdatering
illustration av flöde

Vanligtvis initieras arbetet av att företag och organisationer finner ett behov av att utveckla en PCR för ett visst produktkategoriområde som inkluderar både varor och tjänster. Utarbetandet av PCR:n utförs ofta av experter inom livscykelanalys (LCA) i nära samarbete med representanter från de branscher som berörs. Alla intressenter är välkomna att delta i arbetet. Det slutliga förslaget genomgår en öppen internationell konsultation för att inhämta synpunkter och förslag för tillägg. Efter godkännande av en expertgrupp publiceras PCR:n av en programoperatör inom EPD (Environmental Product Declarations), som övervakar dess användning. Giltighetsperioden för PCR:n är tidsbegränsad och revideras regelbundet eller när det behövs.

Produktområden för vilka PCR utarbetats av det Internationella EPD®-systemet är:

 • Metaller, mineraler, plast och glasprodukter
 • Pappersprodukter
 • Infrastruktur och byggnader
 • Möbler och andra varor
 • Konstruktionsprodukter
 • Tjänster
 • Fordon och transporter
 • Maskiner och utrustning
 • Kemiska produkter
 • Textilier, skodon och kläder
 • Mat och dryck
 • Elektricitet, ånga och bränslen

Det pågår fortfarande viss utveckling av informationen på det internationella EPD®-systemets hemsida. Målet är att göra det enklare att hitta varje PCR via PCR-biblioteket, inklusive en översikt med separata sidor för varje PCR som innehåller grundläggande information.