1. Startsida
 2. Upphandlingsarbete
 3. Prioritering av produktkategorier
Electronic scraps piled up, consisting of computer parts, screens, cords, ETC. On white background.

Prioritering av produktkategorier och klimatkrav utifrån potentiell klimatnytta

Upphandling kan vara ett kraftfullt verktyg för att nå klimatmålen. Det är av stor betydelse att de begränsade resurserna används effektivt genom att fokusera på områden och krav som kan generera största möjliga positiva klimatpåverkan. Inom ramen för detta projekt har Bjerking utarbetat en rapport som syftar till att underlätta för upphandlare att formulera effektiva klimatkrav genom att prioritera produktkategorier och klimatrelaterade krav baserat på deras potential att bidra till klimatnytta.

Rapporten erbjuder riktlinjer för fyra produktkategorier som vanligtvis hamnar i topp i kommunernas miljöekonomianalyser. För respektive område ges rekommendationer kring vilka typer av klimatkrav som har potential att ge störst klimatnytta. Rekommendationerna sammanfattas enligt följande:

Bygg och anläggning

 • För nybyggnad och tillbyggnad: Ställ krav utifrån gränsvärden för byggskedet och energiprestandakrav för driftskedet.
 • För ombyggnation: Ställ krav på förbättring jämfört med eget referensvärde.
 • För anlägning: Ställ krav på förbättring jämfört med projektspecifikt basfall. Alternativt, fokusera på de största posterna så som masshantering/transporter, betong, asfalt och stål.

Transporter

 • Ställ krav på andel förnybart drivmedel och på drivmedlets växthusgasutsläpp
 • Ställ även krav på fordonen för att säkerställa att de är anpassade efter hög klimatprestanda och kravställ viss andel miljöfordon för att säkerställa lagefterlevnad.

IT/Telekom

 • Upphandla återbrukad IT-utrustning och robusta produkter med långa garantitider
 • Efterfråga system för recirkulering och miljövarudeklarationer på nya produkter
 • Kravställ energieffektivitet i datalagring och serverhallar

Livsmedel

 • Välj råvaror med låg klimatpåverkan
 • Minska andelen animaliska produkter och öka inblandningen av säsongsanpassade vegetabilier
 • Ställ råvaruspecifika klimatkrav och fokusera kraven på animaliska produkter
 • Arbeta för minskat matsvinn
Olika cirklar som visar klimatbesparingar vid olika åtgärder