1. Startsida
  2. Upphandlingsarbete
  3. Hållbar livsmedelsupphandling
Bild tagen in från en frukt och grönsaksaffärer, i bakgrunden syns en man och äldrekvinna

Hållbar livsmedelsupphandling

Livsmedelsproduktion och konsumtion står för en omfattande del av de globala växthusgasutsläppen. Genom offentlig livsmedelsupphandling finns en möjlighet att påverka och främja hållbara produktions- och konsumtionsvanor, både inom den svenska offentliga sektorn och på den globala marknaden.

Livsmedelssektorn står för ungefär 30 % av de växthusgasutsläppen som männsikan orsakat och innebär en betydande börda för miljön med avskogning, förlust av biodiversitet och vattenbrist som negativa konsekvenser. Den växande världsbefolkningen, med ökad efterfrågan på resurskrävande kostvanor som inkluderar tex kött och mejeriprodukter, sätter ytterligare press på våra begränsade resurser. Offentlig upphandling av livsmedel utgör en väsentlig andel av de måltider som serveras i Sverige och har en betydande symbolisk roll, vilket gör den till en viktig tillfälle för att sprida kunskap om hållbar produktion och konsumtion inom livsmedelssektorn.

Genom en systematisk litteraturstudie och intervjuer med svenska aktörer inom offentlig livsmedelsupphandling undersöker följande artikel och avhandling hur hållbarhet definieras och implementeras i praktiken. Resultaten visar att det finns en prioritering av ekologiskt certifierade produkter och lokalproducerade varor, men att det finns utmaningar att främja ändrade dieter och minska matsvinn. Avhandlingen betonar vikten av att främja hållbarhet inom livsmedelsupphandling och ger vägledning för att möta de globala hållbarhetsutmaningar som livsmedelssektorn står inför.

Resultaten har klargjort betydelsen av olika faktorer, inklusive efterfrågan på lokalt producerade, ekologiskt märkta, högkvalitativa och hälsosamma livsmedelsprodukter inom upphandling. Det är värt att notera att forskningen pekar på en övergång från en tidigare prioritering av ekologiska produkter till ett ökat intresse för lokalt producerade varor. Detta är drivet av påståenden om förstärkta miljöfördelar. Denna forskning understryker vikten av att främja hållbarhet genom hela livsmedelskedjan och att ställa krav som gynnar hela marknaden snarare än att vara ensidigt fokuserad på specifika leverantörer.