1. Startsida
  2. Klimatmålsarbete
  3. Science Based Target
Biogas facility with green roof, blurred grass in the foreground.

Science Based Target – en vetenskaplig ansats för fossilfrihet

Marknaden ställer allt större krav på att företag har uttalade ambitioner för sitt klimatarbete med klart uppsatta mål för sin reduktion av utsläpp av växthusgaser. Science Based Targets (SBT) är ett av flera globala initiativ och program som utvecklats för att underlätta detta arbete.

Ett program som blivit alltmer tillämpat är Science Based Target (SBT) då det utgår från vetenskapligt erkända LCA-beräkningsmetoder. SBT-konceptet tillämpas både i den privata och offentliga sektorn - färeträdesvis av större företag och städer.

Enligt Parisavtalet är det nödvändigt att fastställa klimatmål och regelbundet utvärdera dem på ett sakligt och trovärdigt sätt. Science Based Targets möjliggör upprättandet av vetenskapsbaserade mål för koldioxidutsläpp som överensstämmer med de nödvändiga minskningarna för att begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5°C. De vetenskapsbaserade målen (SBT) ska vara mätbara, handlingsbara, tidsbegränsade och grundade på den senaste forskningen. Detta ger olika organisationer möjlighet att anpassa sig till ekosystemets gränser och samhälleliga hållbarhetsmål.

Science Based Target Initiative (SBTi) har utarbetats med syftet att få fler företag att sätta vetenskapsbaserade klimatmål och är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Programme (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund (WWF). Under de senaste fem åren har detta initiativ fått en bred spridning och acceptans, med över 6000 företag som är anslutna, varav cirka 3500 har antagit och anslutit i arbetet med Science Based Targets.

Nedan kan du ladda ner rapporten om kartläggning och undersökning av huruvida Science Based Target, internationella program och tillhörande beräkningsmetoder kan tillämpas vid bruk av offentlig upphandling och i samband med upprättandet av klimatmål på kommunnivå.