1. Startsida
  2. Upphandlingsarbete
Två personer runt ett bord med massor av dokument, bärbar dator och prototyp av solpanel på bordet

Upphandlingsarbete

Fossilfri och cirkulär upphandling är en relativt ny företeelse i den offentliga upphandlingen. Det är en process som kräver både förståelse och tid, därför är det viktigt att planera och förbereda sig noggrant inför kommande upphandlingsarbeten.

För att på ett godtagbart sätt kunna inkludera fossilfria och cirkulära ansatser behövs överlag mer acceptans och dialog kring att prioritera samhällsnytta i upphandlingen, både internt i den egna organisationen och i samverkan med potentiella leverantörer.

Upphandlingsarbete – en mångfacetterad verksamhet

Upphandlingsarbete är en mångfacetterad verksamhet och inbegriper en stor mängd olika frågeställningar att beakta för att kunna ta ställning till dem med likartade analyser och åtgärder. För att effektivt kunna planera och genomföra framgångsrika upphandlingar är det avgörande att använda en tydlig och välbekant struktur. En sådan struktur följer ofta riktlinjerna som används i miljö- och kvalitetsledningssystem och är uppdelad i en så kallad PDCA-cykel med fyra huvudfaser:

  1. Planera
  2. Genomföra
  3. Följa upp
  4. Förbättra

En uppdelning av sådana frågeställningar kan företrädesvis separeras i omvärldsfaktorer, upphandlingsarbete, kostnader samt eget organisationsarbete. Med detta arbetssätt kan man göra en distinktion mellan operativa momenten, såsom planering och genomförande av upphandlingen, och de strategiska momenten som innefattar uppföljning och förbättring.

Cirkeldiagram som visar olika startegiska åtgärder  för upphandlingsarbete

Illustration som beskriver arbetsprocessen för cirkulär och fossilfri upphandling

Presentationer från slutseminarium den 9 november 2023